ACADEMIC AWARDS
1 3D Architectural Visualization 1. Gopal Panchal
    1. Rudram Shah
    1.Aviansh Rai
    2. Amisha Multani
     
2 3D Model  1. Govind Sharma
    2. Pratik Walawalkar
     
3 3D Body Rig 1. Soumya M
    2. Shashiprakash
     
4 Digital Painting 1. Usman
    2. Renzel
     
5 Magazin Rajesh Bhatt
    Jignesh Jogani
     
6 Character  Jay Chavan
    Shashikant Salvi
     
7 3D Product Pack Shot 1. Gagandeep Singh
    2. Anush Shinde
     
8 LIVE ACTION 1. KAMIYAB
    2. SHANKAR SWAMI
    3. NAMAN SETHI
    4. FARHAN JADA
    5. Milan Dedhia
    6. Harshal Shetty
     
    Rupen 
    Sandeep 
     
9 2D GULSHAN SINGH
    AJINKYA K
    AJAY PAWAR
     
    GULSHAN GIRI
    OMAKR 
    SAMER 
    MIRZA
    PRATIK
     
10 VFX SALVIER
     
    SHAIKH WAQAR AHMED
    VINAY MULKA
    SANGRAM GUJAR
    KOMAL KHARTOMAL
    POOJAY KAROTIYA
    AMRUTA VARDEKAR
     
11 3D Animation  Himanshu Solanki
    Shashiprakash Maurya
    Gaurav Pednekar
    Vignesh Prabhu
    Chaitanya Sakpal
    Arden Creado
    Sainath Gawde
    Arth Vasavda
     
    RAHUL Sharma
    Kushpreet Singh
    Supriya Waghmare 
    Snehal Gughe
Shinning Star 1. Harshita Jain
2. Chiranjeev Bodke
3. Harsh Panchal
4. Nikshay Poojari
5. USMAN CHABUKSWAR
BEST VOLUNTEER AKASH BAJPAI
BEST STUDENT  RAJESH BHATT 
PREVIOUS EVENTS